Statut Fundacji Wolna Szkoła

tekst jednolity z dnia 17 maja 2018 roku

Postanowieniaogólne

§1

Fundacjapod naz:FundacjaWolnaSzkoła(zwanadalej:Fundacją)zostałaustanowionaw 2013roku

przezDominikaGranada(zwanegodalej:Fundatorem)aktemnotarialnymsporządzonymprzed notariuszem.

§2

 1. Fundacja działa pod naz: Fundacja Wolna Szka.

 2. Fundacja działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy o fundacjach;

 2. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 3. postanowień niniejszego Statutu.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

SiedzibąFundacjijestmiastoWarszawa.

§5

CzastrwaniaFundacjijest nieoznaczony.

§6

NadzórnadFundacjąsprawujeministerwłaściwydo sprawwiatyi wychowania.

§7

Fundacjamożetworzyćoddziałyi inne jednostkiorganizacyjne,atakżetworzyćiprzystępowaćdo spółek,fundacji,stowarzyszeńi zrzesz.

§8

 1. Fundacja może używać pieczęci z napisem „Fundacja Wolna Szkoła” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

 2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce, w tym na język angielski: „Free School Foundation” i język hiszpański: „Fundación Escuela Libre”.

§9

Fundacjawspółpracujezkrajowymi,zagranicznymii międzynarodowymiorganizacjami pozarządowymii innymiinstytucjami.

§10

Fundacjaopieraswojądziałalnośćnapracyspołecznejczłonkóworganówi wolontariuszy.
Do prowadzeniaswoichdziałańmożezatrudniaćpracowników.

§11

Fundacjamożeustanawiaćwyróżnieniaiprzyznawaćjeosobomfizycznymi prawnym,jakwnież jednostkomnieposiadającymosobowościprawnej,zasłużonymdlaFundacji.

Misja, cele i zasady działania Fundacji

§12

MisjąFundacjijest upowszechnianieideiwolnegoi demokratycznegośrodowiskaedukacyjnegobez przemocy.Dostosowanegodopotrzebstowarzyszonychrodzicówi ichdzieci,przywszechstronnej pomocyrodziniepoprzezdziałalnośćwiato,edukacyjną,kulturalną,artystyczną,sporto, ekologiczną,charytatywnąorazdziałalnośćzzakresuochronyorazpromocjizdrowiai pomocy społecznej.

§13

 1. Celem Fundacji jest:

 1. wspieranie rodziców w realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;

 2. upowszechnianie wolnej edukacji demokratycznej, czyli edukacji opartej na świadomym uczeniu się z własnej woli w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku;

 3. prowadzenie i promowanie innowacyjnej i alternatywnej działalności oświatowej
  i edukacyjnej;

 4. zmiana systemu kształcenia uczniów i nauczycieli;

 5. wprowadzenie nowoczesnych, prospołecznych technik nauczania;

 6. działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia;

 7. działanie na rzec z środowisk zagrożonych patologią i marginalizacją społeczną;

 8. wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej, sportowej, ekologicznej i prospołecznej;

 9. działanie na rzecz integracji europejskiej;

 10. działania na rzecz upowszechnianie wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzacji idei „Wolnej Szkoły”;

 11. wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości;

 12. wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci jak i rodziców;

 13. promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci; kształtowanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej

zmieniania;

 1. przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci oraz osób starszych i osób znajdujących się w kryzysie emocjonalnym);

 2. wspieranie rehabilitacji medyczno-społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi;

 3. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodzin z problemem niepełnosprawności;

 4. propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego;

 5. przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego i zawodowego;

 6. pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego stosunku do przyrody i środowiskanaturalnego;

 7. kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 1. Działania Fundacji kierowane do całej populacji, bez względu na płeć, rasę, religię, narodowość i status ekonomiczny.

§14

 1. Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. Tworzenie oraz prowadzenie szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego a także ośrodków i innych zorganizowanych form aktywnci realizujących lub wspierających cele Fundacji;

 2. Promowanie, inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć i projektów w zakresie celów Fundacji;

 3. Prowadzenie i wspieranie badań naukowych, zbieranie informacji i ich przetwarzanie, a także tworzenie opracowań i ich propagowanie;

 4. Pozyskiwanie i wypracowywanie metod, rozwiązań i technologii mogących wspierać cele Fundacji i ich propagowanie;

 5. Organizowanie, współorganizowanie, finansowanie i dofinansowanie kursów, szkoleń, warsztatów, staży, praktyk i udziału w konferencjach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, również w formie internetowej (e-learningu);

 6. Podejmowanie inicjatyw i prowadzenie działań na rzecz zmian przepisów prawa w zakresie edukacji, w taki sposób, by prawo wspierało cele Fundacji, w szczególności by prawo wspierało tworzenie i rozwój wolnych i demokratycznych szkół i środowisk edukacyjnych;

 7. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, merytorycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie inicjatyw dzieci i młodzieży zmierzających do ich rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego, w tym w szczególności dofinansowanie kursów, szkoleń i staży prowadzonych w kraju i za granicą;

 8. Finansowanie i dofinansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży;

 9. Zakup literatury, sprzętu, oprogramowania, licencji, utworów audio-wideo, usług i rozwiązań pomocnych w realizacji celów fundacji;

 10. Współpracę w zakresie opisanym powyżej ze szkołami, mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, ośrodkami akademicko-naukowymi, organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, których zadania, działania lub cele są zbieżne z celami Fundacji;

 11. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji;

 12. Tworzenie materiałów dydaktycznych;

 13. Tworzenie platform wymiany informacji i propagowanie korzystania z nowych technologii;

 14. Animowanie wymiany doświadczeń w Polsce i za granicą;

 15. Prowadzenie badań naukowych;

 16. Aktywizację zawodową bezrobotnych poprzez organizowanie szkoleń;

 17. Organizowanie kolonii, wycieczek i zajęć szkoleniowych dla młodzieży i innych osób w ramach określonych celami Fundacji;

 18. Prowadzenie akcji informacyjnych, badań, monitoringu i ewaluacji w zakresie określonym celami Fundacji;

 19. Udzielanie nagród niepieniężnych oraz wyróżnianie osób i organizacji, których działania pomagają promować cele Fundacji;

 20. Organizowanie i zapewnianie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób i instytucji w ramach określonych celami Fundacji.

 1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.

 2. Działalność opisana w §14 pkt. 1 może być prowadzona nieodpłatnie lub jako odpłatna działalność pożytku publicznego.

 3. Działania Fundacji nie mogą dotyczyć propagowania doktryn religijnych, sprawowania kultów

religijnych oraz ideologii i programów politycznych.

§15

DlaosiągnięciaswoichcelówFundacjamożewnieżpomagaćmerytorycznieifinansowopolskimi zagranicznymosobomfizycznymi prawnymorazjednostkomnieposiadającymosobowciprawnej prowadzącymdziałalnośćzbieżnązcelamiFundacji.

 

Majątek i dochody Fundacji

§16

MajątekFundacjistanowikapitał,nakryskładająsięśrodkifinansoweokreślonew akcie założycielskimustanawiającymFundację,atakżeruchomości,nieruchomciorazinneprawa majątkowei środkifinansoweuzyskaneprzezFundac.

§17

 1. Dochodami Fundacji składającymi się na jej majątek są:

 1. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, oraz praw majątkowych i niemajątkowych;

 2. dotacje, darowizny, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe i niemajątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;

 3. odsetki bankowe;

 1. dochody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;

 2. dochody z płatnej działalności pożytku publicznego.

 1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§18

 1. Majątek przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej funkcjonowania.

 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 3. Środki trwałe mogą być zbyte, jeśli służy to celom Fundacji.

 4. Zarząd Fundacji jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych na działalność statutową Fundacji bez ograniczeń.

§19

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Fundacja może zatrudniać pracowników, jak również angażować w swoją działalność wolontariuszy.

OrganyFundacji

§20

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji

 2. W Fundacji może być powana Rada Programowa.

ZarządFundacji

§21

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z od 1 do 5 Członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

 2. Fundator może zostać Członkiem Zarządu.

 3. Pierwszy skład Zarządu oraz pierwszego prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powołuje Fundator.

 4. Kolejnych Członków Zarządu, w tym kolejnego Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powołuje i odwołuje Fundator, albo Zarząd, z zastrzeżeniem §27 ust. 3 i 4 Statutu.

 5. Członkowie Zarządu są powołani na czas nieokreślony.

 6. Członkostwo Członka Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci Członka Zarządu.

 7. Odwołanie Członka Zarządu, z zastrzeżeniem §27 ust. 3 i 4, następuje w przypadku:

  1. złożenia rezygnacji,

  2. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, c) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,

  3. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,

  4. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte wypełnianie sprawowanej funkcji.

8. Zobowiązania wymienione w §18 pkt. 4 statutu wymagają uchwały Zarządu podjętej w obecności Fundatora.

§22

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą składać Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu, każdy z nich działający samodzielnie.

§23

 1. Zarząd Fundacji, pod kierownictwem Prezesa, kieruje działalncFundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Zarząd Fundacji:

 1. opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji;

 2. spordza sprawozdania z działalnci Fundacji;

 3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;

 4. składa wiadczenia o przyjęciu spadków i innych przysporzeń majątkowych;

 5. wytycza kierunki działania Fundacji;

 6. przedstawia plany dotyczące działalnci Fundacji;

 7. zatwierdza sprawozdania finansowe Fundacji;

 8. opiniuje i zatwierdza programy działania Fundacji;

 9. powołuje komisje i komitety mogące działać przy Fundacji, nie będące jej organami

statutowymi;

 1. ustala wynagrodzenie dla Członków Zarządu oraz pracowników Fundacji oraz zasady i tryb jego wypłacania.

 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnionych funkcji wynagrodzenie.

 2. Szczegółowy sposób i zakres działania Zarządu Fundacji może zostać określony w Regulaminie Zarządu Fundacji uchwalonym przez Fundatora.

§24

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

 2. Uchwały Zarządu zapadają, z zastrzeżeniem kwestii, o których mowa w ust. 3 poniżej, zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej jednego Członka Zarządu i mogą być podjęte, jeśli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

 3. W kwestiach kluczowych dla działalności Fundacji, w szczególności w kwestiach:

 1. powołania, odwołania Członków Zarządu,

 2. podejmowania decyzji co do dalszego funkcjonowania Fundacji,

 3. decyzji co do lokalizacji prowadzonych projektów,

 4. zmiany Statutu Fundacji,

 5. zaciągania zobowiązań finansowych

uchwała Zarządu dla swojej ważności wymaga głosowania Prezesa Zarządu za podjęciem takiej uchwały. W przypadku równości głosów oddanych “za” i “przeciw”, decyduje głos Prezesa Zarządu.

 1. W przypadku równości głosów oddanych “za” i “przeciw” Zarząd wstrzymuje się od głosowania nad daną uchwałą na co najmniej 24 godziny. Po tym czasie głosowanie nad uchwałą może odbyć się ponownie. Członkowie Zarządu głosując kierują się Podstawowymi Zasadami Fundacji oraz mają na uwadze, przede wszystkim, dobro dzieci i trwałość prowadzonych przez Fundację działań. W przypadku równości głosów oddanych “za” i “przeciw”, przy ponownym głosowaniu decyduje głos Prezesa Zarządu. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do kwestii,
  o których mowa w punkcie 3 powyżej.

 2. W celu podejmowania wewnętrznych decyzji przyporządkowuje się każdemu Członkowi Zarządu zakres spraw szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do Statutu, przy czym przyporządkowanie poszczególnych spraw Członkom Zarządu nie narusza zasad odpowiedzialności Członków Zarządu.

 3. Fundator ustanawia niniejsze Podstawowe Zasady Fundacji:

 1. Działania Fundacji nie mogą powodować negatywnych skutków dla dzieci i ich rodzin;

 2. Nadrzędnym celem projektów prowadzonych przez Fundację nie może być przynoszenie zysku;

 3. Trwałość w czasie prowadzonych przez Fundację działań w zakresie edukacji demokratycznej jest priorytetem nad indywidualnymi celami każdego z Członków Zarządu
  i Rady Programowej.

 1. W wyjątkowych przypadkach Zarząd może podjąć ponowne głosowanie szybciej n po 24 godzinnej przerwie.

 2. Członkowie Zarządu dysponują po jednym głosie każdy.

 3. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w mia potrzeb, nie rzadziej n raz w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu. Przy czym o posiedzeniu Zarządu Prezes Zarządu powinien powiadomić Członków Zarządu w drodze korespondencji mailowej nie później niż na 10 dni przed dniem posiedzenia Zarządu, wysłanej na adres mailowy Członka Zarządu wskazany do korespondencji.

 4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskaenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 5. Do udziału w posiedzeniach Zarządu, Prezes Zarządu może zaprosić przedstawicieli podmiotów i organizacji, krych działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

 6. Uchwały mogą być podejmowane w drodze obiegowej.

Rada Programowa Fundacji

§25

 1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym Fundacji, składa się z od 1 do 5 Członków. Rada Programowa Fundacji propaguje cele, dla krych realizacji Fundacja została utworzona.

 2. Rada Programowa Fundacji przedstawia Zarządowi Fundacji propozycje kierunków działania

Fundacji, a także opiniuje kwestie przedstawione jej przez Zarząd Fundacji.

 1. W skład Rady Programowej Fundacji mogą być powoływane osoby fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych, które dokonały znacznego przysporzenia na rzecz Fundacji lub wspierają działalność Fundacji organizacyjnie albo merytorycznie.

 2. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

 3. Członkowie Rady Programowej Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Fundacji, bądź osobą przez niego wyznaczoną.

§26

 1. Rada Programowa Fundacji obraduje w mia potrzeb, nie rzadziej jednak n raz w roku.

 2. Posiedzenie Rady Programowej Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Programowej

 3. Fundacji na wniosek zgłoszony przez Prezesa Zarządu bądź Przewodniczącego Rady Fundacji.

 4. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy Członków Rady.

 5. Uchwały mogą być podejmowane w drodze obiegowej.

 6. Członkowie Rady Programowej Fundacji, pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.

Postanowienia końcowe

§27

 1. Zmiana Statutu może dotyczyć wszystkich postanowień Statutu, w tym również celów Fundacji poza Podstawowymi Zasadami Fundacji.

 2. Zmiana Statutu wymaga uchwały Zarządu Fundacji.

 3. W przypadku śmierci Fundatora, bądź jego niezdolności do wykonywania swoich zadań automatycznie na mocy tego Statutu jako Członek Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu zostaje powołana osoba pozostająca do momentu śmierci Fundatora w związku małżeńskim z Fundatorem. Osoba ta wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Fundatora przewidziane w niniejszym Statucie.

 4. W przypadku równoczesnej śmierci Fundatora i osoby pozostającej do momentu śmierci Fundatora w związku małżeńskim z Fundatorem bądź ich niezdolności do wykonywania swoich zadań na stanowisko Prezesa Zarządu zostaje powołany Członek Zarządu, który najdłużej pełni te funkcję w Zarządzie. Osoba ta wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Fundatora przewidziane w niniejszym Statucie.

§28

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powana lub w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji Fundacji oraz o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku podejmuje Zarząd, w formie jednomyślnej uchwały.

 3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 określa równocześnie przeznaczenie pozostałego po likwidacji majątku Fundacji, z uwzględnieniem bezwzględnie wiążących przepisów prawa,
  w tym przepisów ustawy o fundacjach.

§29

 1. Dochody oraz majątek Fundacji nie zostaną w żadnej części wykorzystane ani przeznaczone do podziału pomiędzy Fundatora, Członków Zarządu czy innych osób, za wyjątkiem sytuacji, w krych Fundacja ma prawo przyznać uzasadnione wynagrodzenie pracownikom, kontrahentom Fundacji, lub spłac koszty poniesione na rzecz Fundacji w toku realizacji jej celów określonych w Statucie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. W celu efektywnego urzeczywistnienia swych celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie, w wyniku którego doszłoby do znaczących zmian celów Fundacji nie jest możliwe. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

§30

Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.