Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą: Fundacja Wolna Szkoła (zwana dalej: Fundacją) została ustanowiona w 2013 r. przez Dominika Granada (zwanego dalej: Fundatorem) aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem.

§2

1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Wolna Szkoła.

2. Fundacja działa w szczególności na podstawie:

a) ustawy o fundacjach;

b) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

c) postanowień niniejszego Statutu.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§5

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§6

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§7

Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne a także tworzyć i przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i zrzeszeń.

§8

1. Fundacja może używać pieczęci z napisem „Fundacja Wolna Szkoła” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce, w tym na język angielski: „Free School Foundation” i język hiszpański: „Fundación Escuela Libre”.

§9

Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

§10

Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków organów i wolontariuszy. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

§11

Fundacja może ustanawiać wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, jak również jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji.

Misja, cele i zasady działania Fundacji

§12

Misją Fundacji jest upowszechnianie idei wolnego i demokratycznego środowiska edukacyjnego bez przemocy. Dostosowanego do potrzeb stowarzyszonych rodziców i ich dzieci, przy wszechstronnej pomocy rodzinie poprzez działalność oświatową, edukacyjną, kulturalną, artystyczną, sportową, ekologiczną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej.

§13

1. Celem Fundacji jest:

a) wspieranie rodziców w realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;

b) upowszechnianie wolnej edukacji demokratycznej, czyli edukacji opartej na świadomym uczeniu się z własnej woli w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku;

c) prowadzenie i promowanie innowacyjnej i alternatywnej działalności oświatowej i edukacyjnej;

d) zmiana systemu kształcenia uczniów i nauczycieli;

e) wprowadzenie nowoczesnych, prospołecznych technik nauczania;

f) działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia;

g) działanie na rzec z środowisk zagrożonych patologią i marginalizacją społeczną;

i) wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej, sportowej, ekologicznej i prospołecznej;

j) działanie na rzecz integracji europejskiej;

k) działania na rzecz upowszechnianie wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzacji idei „Wolnej Szkoły”;

l) wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości;

ł) wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci jak i rodziców;

m) promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci; kształtowanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania;

n) przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci oraz osób starszych i osób znajdujących się w kryzysie emocjonalnym)

o) wspieranie rehabilitacji medyczno-społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi;

p) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodzin z problemem niepełnosprawności;

r) propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego;

s) przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego i zawodowego;

t) pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego;

u) kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

2. Działania Fundacji kierowane są do całej populacji, bez względu na płeć, rasę, religię, narodowość i status ekonomiczny.

§14

1. Fundacja realizuje swoje cele przez:

a) Tworzenie oraz prowadzenie szkół, przedszkoli, oraz innych form wychowania przedszkolnego a także ośrodków i innych zorganizowanych form aktywności realizujących lub wspierających cele Fundacji;

b) Promowanie, inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć i projektów w zakresie celów Fundacji;

c) Prowadzenie i wspieranie badań naukowych, zbieranie informacji i ich przetwarzanie, a także tworzenie opracowań i ich propagowanie;

d) Pozyskiwanie i wypracowywanie metod, rozwiązań i technologii mogących wspierać cele Fundacji i ich propagowanie;

e) Organizowanie, współorganizowanie, finansowanie i dofinansowanie kursów, szkoleń, warsztatów, staży, praktyk i udziału w konferencjach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, również w formie internetowej (e-learningu);

f) Podejmowanie inicjatyw i prowadzenie działań na rzecz zmian przepisów prawa w zakresie edukacji, w taki sposób, by prawo wspierało cele Fundacji, w szczególności by prawo wspierało tworzenie i rozwój wolnych i demokratycznych szkół i środowisk edukacyjnych;

g) Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, merytorycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie inicjatyw dzieci i młodzieży zmierzających do ich rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego, w tym w szczególności dofinansowanie kursów, szkoleń i staży prowadzonych w kraju i za granicą;

h) Finansowanie i dofinansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży;

i) Zakup literatury, sprzętu, oprogramowania, licencji, utworów audio-wideo, usług i rozwiązań pomocnych w realizacji celów fundacji;

j) Współpracę w zakresie opisanym powyżej ze szkołami, mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, ośrodkami akademicko-naukowymi, organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, których zadania, działania lub cele są zbieżne z celami Fundacji;

k) wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji;

l) tworzenie materiałów dydaktycznych;

ł) tworzenie platform wymiany informacji i propagowanie korzystania z nowych technologii;

m) animowanie wymiany doświadczeń w Polsce i za granicą;

n) prowadzenie badań naukowych;

o) aktywizację zawodową bezrobotnych poprzez organizowanie szkoleń;

p) organizowanie kolonii, wycieczek i zajęć szkoleniowych dla młodzieży i innych osób w ramach określonych celami Fundacji;

r) prowadzenie akcji informacyjnych, badań, monitoringu i ewaluacji w zakresie określonym celami Fundacji;

s) udzielanie nagród niepieniężnych oraz wyróżnianie osób i organizacji, których działania pomagają promować cele Fundacji;

t) organizowanie i zapewnianie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób i instytucji w ramach określonych celami Fundacji.

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.

3. Działalność opisana w §14 pkt. 1 może być prowadzona nieodpłatnie lub jako odpłatna działalność pożytku publicznego.

4. Działania Fundacji nie mogą dotyczyć propagowania doktryn religijnych, sprawowania kultów religijnych oraz ideologii i programów politycznych.

§15

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może również pomagać merytorycznie i finansowo polskim i zagranicznym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§16

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał, na który składają się środki finansowe określone w akcie założycielskim ustanawiającym Fundację, a także ruchomości, nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe uzyskane przez Fundację.

§17

1. Dochodami Fundacji składającymi się na jej majątek są:

a) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, oraz praw majątkowych i niemajątkowych;

b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe i niemajątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;

c) odsetki bankowe;

d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;

e) dochody z płatnej działalności pożytku publicznego.

2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§18

1. Majątek przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej funkcjonowania.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

3. Środki trwałe mogą być zbyte, jeśli służy to celom Fundacji.

§19

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Fundacja może zatrudniać pracowników, jak również angażować w swoją działalność wolontariuszy.

Organy Fundacji

§20

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji

2. W Fundacji może być powołana Rada Programowa.

Zarząd Fundacji

§21

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z od 1 do 5 Członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. Fundator może zostać Członkiem Zarządu.

2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

3. Kolejnych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd.

4. Członkowie Zarządu są powołani na czas nieokreślony.

5. Członkostwo Członka Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci Członka Zarządu.

6. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,

b) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

c) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,

d) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,

e) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte wypełnianie sprawowanej funkcji,

§22

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie.

§23

1. Zarząd Fundacji, pod kierownictwem Prezesa, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd Fundacji:

a) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji;

b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;

c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;

d) składa oświadczenia o przyjęciu spadków i innych przysporzeń majątkowych.

a) wytycza kierunki działania Fundacji;

b) przedstawia plany dotyczące działalności Fundacji;

d) zatwierdza sprawozdania finansowe Fundacji;

e) opiniuje i zatwierdza programy działania Fundacji;

i) powołuje komisje i komitety mogące działać przy Fundacji, nie będące jej organami statutowymi;

k) ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu oraz pracowników Fundacji oraz zasady i tryb jego wypłacania.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać, z tytułu pełnionych funkcji wynagrodzenie.

4. Szczegółowy sposób i zakres działania Zarządu Fundacji może zostać określony w Regulaminie Zarządu Fundacji uchwalonym przez Fundatora.

§24

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej jednego członka zarządu pod warunkiem, że za przyjęciem uchwały głosuje Prezes Zarządu i że wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o miejscu i terminie obrad Zarządu, chyba że postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.

3. W przypadku równej ilości głosów Zarząd wstrzymuje się od głosowania na 24 godziny a następnie odwołuje się do ustanowionych podczas ufundowania Fundacji przez Fundatora Podstawowych Zasad Fundacji i ponownie głosuje w ich duchu mając na uwadze przede wszystkich dobro dzieci i trwałość prowadzonych przez Fundację działań.

4. Fundator ustanawia niniejsze Podstawowe Zasady Fundacji

a) Działania Fundacji nie mogą powodować negatywnych skutków dla dzieci i ich rodzin

b) Nadrzędnym celem projektów prowadzonych przez Fundację nie może być przynoszenie zysku

c) Trwałość w czasie prowadzonych przez Fundację działań w zakresie edukacji bez przemocy jest priorytetem nad indywidualnymi celami każdego z Członków Zarządu i Rady Programowej

5. W wyjątkowych przypadkach Zarząd może podjąć ponowne głosowanie szybciej niż po 24 godzinnej przerwie.

6. Członkowie Zarządu dysponują po jednym głosie.

7. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Fundacji na wniosek Członka Zarządu.

8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

9. Do udziału w posiedzeniach Zarządu, Prezes Zarządu może zaprosić przedstawicieli podmiotów i organizacji, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

10. Uchwały mogą być podejmowane w drodze obiegowej.

Rada Programowa Fundacji

§25

1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym Fundacji, składa się z od 1 do 5 Członków. Rada Programowa Fundacji propaguje cele, dla których realizacji Fundacja została utworzona.

2. Rada Programowa Fundacji przedstawia Zarządowi Fundacji propozycje kierunków działania Fundacji, a także opiniuje kwestie przedstawione jej przez Zarząd Fundacji.

3. W skład Rady Programowej Fundacji mogą być powoływane osoby fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych, które dokonały znacznego przysporzenia na rzecz Fundacji lub wspierają działalność Fundacji organizacyjnie albo merytorycznie.

4. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

5. Członkowie Rady Programowej Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Fundacji bądź osobą przez niego wyznaczoną.

§26

1. Rada Programowa Fundacji obraduje w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2. Posiedzenie Rady Programowej Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Programowej Fundacji na wniosek zgłoszony przez Prezesa Zarządu bądź Przewodniczącego Rady Fundacji.

3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady.

4. Uchwały mogą być podejmowane w drodze obiegowej.

5. Członkowie Rady Programowej Fundacji, pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.

Postanowienia końcowe

§27

1. Zmiana Statutu może dotyczyć wszystkich postanowień Statutu w tym również celów Fundacji poza Podstawowymi Zasadami Fundacji.

2. Zmiana Statutu wymaga uchwały Zarządu Fundacji

3. W przypadku śmierci Fundatora, automatycznie na mocy tego statutu jako Członek Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu zostaje dokooptowana osoba pozostająca do momentu śmierci Fundatora w związku małżeńskim z Fundatorem.

§28

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji oraz o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku podejmuje Zarząd, w formie jednomyślnej uchwały.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, określa równocześnie przeznaczenie pozostałego po likwidacji majątku Fundacji, z uwzględnieniem bezwzględnie wiążących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy o fundacjach.

§29

1. Dochody oraz majątek Fundacji nie zostaną w żadnej części wykorzystane ani przeznaczone do podziału pomiędzy Fundatora, Członków Zarządu czy innych osób, za wyjątkiem sytuacji, w których Fundacja ma prawo przyznać uzasadnione wynagrodzenie pracownikom, kontrahentom Fundacji, lub spłacić koszty poniesione na rzecz Fundacji w toku realizacji jej celów określonych w Statucie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W celu efektywnego urzeczywistnienia swych celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie, w wyniku którego doszłoby do znaczących zmian celów Fundacji nie jest możliwe. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

§30

Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

 

Warszawa, dnia 24 lipiec 2013 r.

 

Fundacja Wolna Szkoła z siedzibą w Warszawie